Group

在校研究生
2015级研究生

胡猛

方向:信息抽取,深度学习

tohimon\at\hotmail.cn

沈永新

方向:文本解析

dixonsh\at\hotmail.com

2016级研究生

杨佳莉

方向:智能推荐系统

jialiyang1109\at\hotmail.com

何莹

方向:实体关系抽取

ying.hedy\at\hotmail.com

2017级研究生

李茂龙

方向:知识图谱构建,自动问答

green.coder\at\foxmail.com

单双利

方向:数据填补,区块链

shanshuangli\at\outlook.com

何芙珍

方向:众包技术,教育图谱

hefuzhen\at\hotmail.com

王怡婷

方向:深度学习,数据融合

YitingW\at\hotmail.com

胡嘉欣

方向:金融图谱,智能制造

jiaxinHu303\at\126.com

付晨鹏

方向:文本分析理解,量化计算

www.fuaheng\at\qq.com

在校本科生
2015届本科生

王月

参与本科创新项目

806289313\at\qq.com

毕业生
2015届

蒋俊

去向:苏州ORACLE

jiangjun_void\at\163.com

2017届

杨强

去向:出国深造(澳洲)

qiangyanghm\at\athotmail.com

顾斌斌

去向:出国深造(美国)

gu.binbin\at\hotmail.com

周剑

去向:杭州娄文

jzhou_jz\at\hotmail.com