General Chairs:

Kai Zheng, Soochow University
Lei Zou, Peking University

Program Co-Chairs:

Zhixu Li, Soochow University
Guanfeng Liu, Soochow University

PC members(TBD):

Ju Fan, Renmin University
Lei Li, HeFei University of Technology
Qi Liu, University of Science and Technology of China
Wei Lu, Renmin University
Shuai Ma, Beihang University
Mehmet A. Orgun, Macquarie University
Tamer Ozsu, University of Waterloo
Mohamed Sharaf, The University of Queensland
Yanghua Xiao, Fudan University
Qing Xie, Wuhan University of Technology
Jing Yuan, Microsoft Research Asia
Xiang Zhao, National University of Defence Technology
Jia Zhu, South China Normal University